02 July, 2022

Srinagar
Regional Centre

|

We are available at
IGNOU Regional Centre Srinagar
Kursoo, Near Lawrence Vidya Bhawan,
Rajbagh, Srinagar, Kashmir,
Jammu and Kashmir-190008,
India, Phone No: 0194-2953017 
email: rcsrinagar@ignou.ac.in
Website:www.rcsrinagar.ignou.ac.in
Facebook: https://www.facebook.com/IgnouRegionalCentreSrinagar
Twitter: https://twitter.com/IGNOURCSRINAGAR
Telegram: https://t.me/ignourcsrinagar
WhatsApp: 9419878751