28 January, 2022

Srinagar
Regional Centre

|

We are available at
IGNOU Regional Centre Srinagar
Kursoo, Near Lawrence Vidya Bhawan,
Rajbagh, Srinagar, Kashmir,
Jammu and Kashmir-190008,
India,
Phone No: 0194-2953017 
email: rcsrinagar@ignou.ac.in
Website:www.rcsrinagar.ignou.ac.in